For at rette op på kvinders underrepræsentation i topledelser og bestyrelser og skabe en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i de øverste ledelseslag og bestyrelser i Danmark har Regeringen vedtaget en ”dansk model for flere kvinder i ledelse”. Dette indebærer i praksis, at 1.100 af de største danske statslige såvel som private virksomheder (målt på omsætning, balance og antal ansatte) skal indberette måltal samt politikker for, hvordan de vil nå disse måltal med henblik på at øge andelen af det underrepræsenterede køn i ledelser og bestyrelser. En manglende opfyldelse af loven kan medføre bødestraf.

For nærmere detaljer henvises til Erhvervsstyrelsens Vejledning om Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom.