Det man fokuserer på, vokser!

Formålet med denne blog er at medvirke til at skabe en konstruktiv og udviklende debat på området Køn og Ledelse. Det er som om, det at tale om køn, selv efter mere end 100 års ligestillingsdebat stadig kan opleves som en smule tabubelagt. Og når det handler om køn i relation til ledelse, kan det af nogle måske ligefrem opfattes som provokerende. Én af forklaringerne kan være, at det er et område, der er vanskeligt at diskutere, uden at det opleves diskriminerende eller på anden måde politisk ukorrekt.

Jeg vil dog alligevel vove pelsen og indleder med at opridse mulige positive konsekvenser af at øge diversiteten (her andelen af kvinder) i de øverste ledelseslag.

Ved at styrke kvinders andel i topledelser skabes muligheder for en øget innovation og flere perspektiver i beslutningsprocessen. Dette medfører umiddelbart en øget sandsynlighed for at forandringsparatheden styrkes, hvilket er særlig fordelagtigt i krisetider. Derudover er det medvirkende til at skabe økonomisk vækst og styrke virksomhedens forretningsmæssige grundlag. Større trivsel på arbejdspladsen kunne være endnu en sidegevinst, idet medarbejderne vil opleve at være i en virksomhed, der tager karriereudviklingsønsker alvorligt, såfremt medarbejderen udviser engagement, evne og vilje.  En positiv konsekvens heraf vil være, at virksomheden vil tiltrække de dygtigste kandidater, når stillinger skal besættes.

Når man fokuserer på én dimension træder denne frem, det betyder, at det vi fokuserer på vokser. Ord skaber spor og påvirker hvad der bliver synligt og derved muligt. Et bestemt syn på, hvorledes kompetent topledelse kan udøves – og af hvem – sætter derfor rammerne for, hvilke handlingsmuligheder den enkelte oplever at have. Ved at udvide sit fokus, træder flere dimensioner frem. I forhold til Køn og Ledelse betyder dette, at flere talentpotentialer bliver synlige og herved udvides paletten af kompetente kandidater.

Det er min opfattelse, at det fordrer et paradigmeskifte i forhold til (top-) ledelse, hvis man vil være rustet til fremtidens udfordringer. Udfordringer og krav, der ikke alene kommer fra den globale omverden og de mere nære omgivelser, men også  fra virksomhedernes egne medarbejdere. Der er et øget fokus på selvrealisering og meningsfuldhed på arbejdspladsniveau, og dette stiller andre krav til den moderne topleder end tidligere. Ord som empowerment, anerkendelse og meningsskabelse lyder oftere, når talen falder på effektivt lederskab.

Derfor vil de virksomheder, der formår at forene de maskuline værdier med de feminine og skabe “den gode fortælling” om Køn og Ledelse, efter min opfattelse være dem, der har det bedste fundament for at skabe et succesfuldt lederskab. Der skal være overensstemmelse mellem virksomhedens værdier og handlinger, så den fremstår troværdig i “sin fortælling”

For at dette kan implementeres og omsættes i praksis kræver dette efter min vurdering, at:

  • Initiativer og strategier skal være understøttet og anerkendt af virksomhedens øverste ledelse
  • Køn og Ledelse skal integreres i virksomhedens overordnede HR-strategi og dermed fungere som en naturlig del af den eksisterende organisations og ledelsesudvikling
  • Området anerkendes som et vigtigt indsatsområde og en faglig disciplin på lige fod med eksempelvis stresspolitikker og arbejdsmiljø